น้ำปลาแท้ ตรา ทิพรส เน้นถึงคุณภาพ และความสะอาดปลอดภัย เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญจึงพิถีพิถันควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน อย่างสม่ำเสมอ จนได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชั้นคุณภาพที่ 1 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจากจำนวนน้ำปลาที่มีตามท้องตลาดกว่า 1,000 ยี่ห้อ มีน้ำปลาที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานนี้อยู่เพียง 31 ตราเท่านั้น เป็นการรับรองว่า ทิพรส เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่า และคุณภาพอย่างแท้จริง นอกจากนั้น
       ทิพรส ยังได้รับเครื่องหมายรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับเครื่องหมายรับรองการผลิตที่ได้มาตรฐานและผ่านการวิเคราะห์จุด วิกฤต และอันตรายที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตอาหารจากกรมประมง (HACCP) รวมทั้งยังได้รับเครื่องหมาย ฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอีกด้วย

รางวัลที่ 1 จากการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารปี 2528 ในงานวันเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลที่ 2 จากการประกวดผลิตภัณฑ์ประมงประเภทน้ำปลาปี 2529 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันวิทยาศาสตร์ รางวัลที่ 3 จากการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารปี 2530 ในงานวันเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

sexy video amador