[1] เจือจางแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 94% ด้วยน้ำสะอาด ให้ได้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 12-15%
 

[2] เติมสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสม

 
[3] เครื่องเติมอากาศใต้ถังหมัก เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่เชื้อจุลินทรีย์ไปใช้ในขบวนการเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้เป็นน้ำส้มสายชู 10% ภายใน 48 ชั่วโมง
 
[4] น้ำส้มสายชู 100% จะถูกนำมาเก็บไว้ในถังพัก (Storage Tank) และเติมแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 12-15% เข้าไปในถังหมักแทน
 
[5] น้ำส้มสายชู 10% ที่ได้ จะถูกนำมากรองผ่านเครื่องกรองละเอียดเพื่อแยกตะกอนและเชื้อจุลินทรีย์ที่ยัง มีปะปนอยู่ออก ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
 
[6] นำน้ำส้มสายชูที่กรองแล้วมาเจือจางด้วยน้ำบริสุทธิ์ เพื่อลดความเข้มข้นลงจาก 10% ให้เกลือ 5% และเก็บไว้ในถังบ่ม ใช้ระยะเวลาในการบ่มประมาณ 10 วัน
 
[7] น้ำส้มสายชูที่เก็บไว้ในถังบ่ม จะมีรสชาติดีขึ้น แล้วจึงพร้อมบรรจุขวดด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติและปิดฉลาก บรรจุกล่องเพื่อออกจำหน่าย
 
 
   

sexy video amador